browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pear-Flower Spear and White Ape Staff (Li-Hua Qiang Jia Bai-Yuan Kun)

Section 1

1.       Preparation stance (yu2 bei2 shi2), sometimes also referred to as starting form (qi3 shi2) 预备(預備) or 起势(起勢)
2.       Ye Cha (Night Ghost) explores the sea  (ye2 cha1 tan2 hai3) 夜叉探海
3.       Full martial flower or Complete brandish pattern (quan4 wu3 hua1) 全舞花
4.       Mid-level horizontal thrust (zhong1 ping2 qiang3) 中平抢
5.       Three swift thrusts (ji4 san1 qiang3) 急三抢
6.       High-level horizontal thrust (shang2 ping2 qiang3) 上平抢
7.       Rolling back the beaded curtain (zhen1 zhu1 dao2 juan3 lian4) 珍珠倒巻帘
8.       Lower-level horizontal thrust (xia2 ping4 qiang3) 下平抢
9.       Downward thrust (dian1 tui3 lu3 yi2 qiang3) 颠腿橹一抢
10.    Green Dragon presents its claws (zha1 qing1 long4 xian2 zhua3) 扎青龙献爪
11.    Step forward and downward thrust (same thrust as 8) (shang2 bu2 ti4 yi2 qiang3) 上步提一抢
12.    Sweep the floor to thrust (sao3 di2 ci2) 扫地刺
13.    Side block (bian1 lan4 qiang3) 边拦抢

Section 2

14.    Two hits forward (wang3 qian4 da3 liang3 qiang3) 往前打两抢
15.    Yellow Dragon nods the shaft (huang4 long4 dian3 gan3) 黃龙点杆
16.    Horizontal circle swing (liao1 zha1 yi2 qiang3) 撩扎一抢
17.    Half marital flower (ban2 ge2 wu3 hua1) 半个舞花
18.    Blocking thrusts at waist level (yao1 quan4 lan4 qiang3) 腰群拦抢
19.    Turn around, half martial flower (hui4 tou4 ban2 ge2 wu3 hua1) 回头半个舞花
20.    Pressing snake to the ground (shou3 an2 di2 she4 qiang3) 手按地蛇抢
21.    Tilt the spear (tiao1 yi2 qiang3) 挑一抢
22.    Downward thrust (zha1 yi2 qiang3) 扎一抢
23.    Two covering thrusts (yan3 liang3 qiang3) 掩两抢
24.    Wave banner and sweep to left; point spear to the sky (zuo3 yao4 qi4 yi2 sao3 chao4 tian1 qiang3) 左揺旗一扫朝天抢
25.    Wave banner and sweep to right; Iron ox plows field (you2 yao4 qi4 yi2 sao3 tie3 niu4 geng1 di2) 右揺旗一扫铁牛耕地
26.    Turn around, half martial flower (hui4 tou4 ban2 ge2 wu3 hua1) 回头半个舞花
27.    Dripping water thrust (xia2 di1 shui3 qiang3) 下滴水抢
28.    Two covering thrusts (22) (yan3 liang3 qiang3) 掩两抢

Section 3

29.    Ride dragon thrust (shang2 qi4 long4 qiang3) 上骑龙抢
30.    Step forward and part grass to look for snake. (wang3 qian4 jn2 ba4 cao3 xun4 she4) 往前进拔草寻蛇
31.    White ape steps back and looks for spear (wang3 hou2 tui2 bai4 yuan4 tuo1 gen1) 往后退白猿拖根
32.    Black dragon turns around and enters den (hui4 tuo4 ci2 wu1 long4 ru2 dong2) 回头刺乌龙入洞
33.    Take back the pipa (dian1 hui4 tui3 shou1 pi4 pa4 shi2) 颠回腿收琵琶式
34.    Two hits forward (13) (wang3 qian4 da3 liang3 qiang3) 往前打两抢
35.    Wave banner and sweep ground (yao4 qi4 sao3 di2) 揺旗扫地
36.    Mount Tai crushes egg (tai2 shan1 ya1 luan3) 泰山压卵
37.    Half martial flower (18, 27) (ban2 ge2 wu3 hua1) 半个舞花
38.    Cat springs on mouse (ling4 mao1 pu1 shu3) 灵猫扑鼠
39.    Thrust from left (zuo3 pu1 yi2 qiang3) 左扑一抢
40.    Thrust from right (you2 pu1 yi2 qiang3) 右扑一抢
41.    Turn around to deliver thrust (fan1 shen1 hui4 tuo4 ci2 qiang3) 翻身回头刺抢
42.    Heel kick (ti1 yi2 gen1 zi) 踢一跟子
43.    Single hand thrust (dan1 shou3 chu1 qiang3) 单手出抢

Section 4

44.    Full martial flower (2) (quan4 wu3 hua1) 全舞花
45.    Er Lang carries the mountain (er2 lang4 dan1 shan1 sao3 yi2 qiang3) 二郎担山扫一抢
46.    Turn around, half martial flower (18, 27, 38) (ban2 ge2 wu3 hua1) 半个舞花
47.    Lower side thrust (31) (xia2 liu2 fen1 qiang3) 下六分抢
48.    Turn around, half martial flower (18, 27, 38, 47) (hui4 tuo4 ban2 ge2 wu3 hua1) 回头半个舞花
49.    Falcon diving on quail (yao2 zi3 pu1 an1 chun4) 鹞子扑鹌鹑
50.    Left sweeping thrust (you2 sao3 yi2 qiang3) 右扫一抢
51.    Heel kick (tiao1 yi2 gen1 zi) 挑一跟
52.    Downward thrust (zha1 yi2 qiang3) 扎一抢
53.    Full marital flower (2, 45) (quan4 wu3 hua1) 全舞花
54.    Er Lang carries mountain (46) (er2 lang4 dan1 shan1 sao3 yi2 qiang3) 二郎担山扫一抢
55.    Half martial flower (16) (ban2 ge2 wu3 hua1) 半个舞花
56.    Fair Lady threads needle (mei3 nu3 ren2 zhen1) 美女认针
57.    Jade Lady works shuttle (yu2 nu3 chuan1 suo1) 玉女穿梭
58.    Assassin’s Thrust (ci2 chaung3 hong4 men4 qiang3) 刺闯鸿门抢

Section 5

59.    Turn around and hit (hui4 tuo4 sao3 yi2 qiang3) 回头扫一抢
60.    Full martial flower (2, 45, 54) (quan4 wu3 hua1) 全舞花
61.    Protect the knee (hu2 xi1 qiang3) 护膝抢
62.    Two covering thrusts (22, 29) (yan3 liang3 qiang3) 掩两抢
63.    Black Dragon sways its tail (cang1 long4 bai4 wei3) 苍龙摆尾
64.    Forward hit (wang3 qian4 sao3 yi2 qiang3) 往前扫一抢
65.    Forward hit again (wang3 qian4 zai2 sao3 yi2 qiang3) 往前再扫一抢
66.    Thrust to left (11) (wang3 zuo3 dang3 yi2 qiang3) 往左挡一抢
67.    Block to right (12) (wang3 you2 dang3 yi2 qiang3) 往右挡一抢
68.    Half martial flower (16, 56) (ban2 ge2 wu3 hua1) 半个舞花
69.    Old man fishing (17) (tai2 gong1 diao2 yu4) 太公钓魚
70.    Turn around and thrust (hui4 ma3 qiang3) 回马抢
71.    Finish (shou1 shi2) 收势

Grandmaster Chen Xiao Wang – Spear Form